Kişisel Verilerinizin Korunması


UPS PAKET SERVİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi


Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin koruması altında olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (Kanun) gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını, hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1-) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak UPS Paket Servisi San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

2-) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz, Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında mukim grup şirketleri ile hissedarları, Şirketimize bağlı şirketler, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yürütülmesi, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere sunulması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin güvenlik, pazarlama, operasyon, raporlama ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesinin temini, gönderi takibi işlemlerimin yürütülmesi, müşteri kayıt tablolarının, müşteri istatistiklerinin ve müşteri stratejilerinin oluşturulması, mutabakatların sağlanması ve kişisel taleplerin karşılanabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz ayrıca, şirketimizi ziyaret ettiğinizde, şirketimiz tarafından tarafınıza özgü oluşturulan e-posta adresini kullandığınızda, şirketimizle çağrı merkezi ya da internet gibi sair sahalar üzerinden iletişime geçtiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda yine KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen sınırlamalar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz, şirketimizin yurt içi ve yurt dışında mukim grup şirketleri ile hissedarları ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere sunulması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, gönderi takibi işlemlerimin yürütülmesi, müşteri istatistik ve kayıt tablolarının, müşteri stratejilerinin oluşturulması, kişisel taleplerin karşılanabilmesi, ilgili mevzuat gereği sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza, tedarikçi firmalara, acentalarımıza, sigorta şirketlerine avukatlara, denetçilere, danışmanlara ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, UPS Paket Servisi San. Ve Tic. AŞ’ye iştirak eden yurt içindeki ve yurt dışındaki grup şirketleri ile hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve yasalarda öngörülen hukuki sebepler dayanak alınarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek, müşterilerimizle aramızdaki sözleşmesel yükümlülükleri ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla toplanmaktadır.

5-) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir yöntem belirlenene dek, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:87 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla yine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte belirtilen adresimize gönderebilirsiniz.